Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Κτίριο Ματσάγγου) 

   

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Κτίριο Ματσάγγου) 


  

-